انتقاد شهروندان بادغیس از بی توجهی داکتران در شفاخانه ولایتی قلعه نو

شهروندان ولایت بادغیس؛ اعمال داکتران در شفاخانه ولایتی قلعه نو مرکز این ولایت را مورد انتقاد قرار داده، و این داکتران را  به بی توجه ی در برابر بیماران شان در شفاخانه ولایتی قلعه نو متهم مینمایند.

این شهروندان مدعی اند که عدم رسیدگی دداکتران در شفاخانه ولایتی قلعه نو سببب میشود که اغلب بیماران جهت رسیدگی و معالجه به درمانگاه های خصوصی و شخصی در بیرون از ساعات رسمی نمایند و یا اینکه به ولایت هرات؛ در غرب کشور سفر کنند.

گل احمد باشنده ویک تن از بیمارداران در شفاخانه ولایتی قلعه نو میگوید؛” داکتران شفاخانه ولایتی بادغیس بر خورد خوبی با بیماران نداشته بنا مجبور میباشند که در درمانگاه های و مطب های خصوصی داکتران مراجعه نمایند”.

وی می افزود که در عرض یک سال اخیر؛ شکایت های باشندگان این ولایت مبنی برعدم رسیدگی کارمندان صحی به بیماران به بالا ترین سطح افزایش یافته و از دولت و اداره محلی در بادغیس میخواهد که به مشکلات باشنده گان این ولایت رسیده گی نمایند.

عبدالکبیر باشنده ولسوالی آبکمری و یک تن دیگراز بیمارداران در بادغیس میگوید؛ نخست وی به درمانگاه صحی واقع در مرکز این ولسوالی مراجعه نموده ولی کارمندان این درمانگاه بیمارش را بخاطر نبود امکانات به شفاخانه ولایتی قلعه نو راجع نموده اند.

عبدالکبیر که از دو روز به اینطرف پسرش سه ساله اش در شفاخانه قلعه نو بستری است گفت؛ پس از گذشت ۵ ساعت از ورود بیمار اش در شفاخانه ولایتی قلعه نو؛ موفق شده است که پسر اش را به یک پرستار نشان دهد.

وی می افزاید که؛ ضعف اقتصاد سبب شده است که او نتواند پسر بیمارش را به درمانگاه های شخصی در قلعه نو و یا ولایت هرات منتقل نماید.

اما در همین حال مسوولان شفاخانه ولایتی قلعه نو این ادعای باشند گان را رد نموده و تاکید می ورزند که آنان شبانه روزی 400 بیمار را که به این شفاخانه مراجعه می نماید؛ معاینه یا دیدن می نمایند.

دوکتور غلام حیدر حسامی سرطبیب شفاخانه ولایتی قلعه نو میگوید که؛ آنان در حال حاضر در شفاخانه ولایتی قلعه نو؛ با نبود داکتر متخصص مواجعه بوده و برخی اوقات این مسئله سبب میشود که بیماران و بیماران آنرا بی توجه ی تلقی نمایند.

وی میگوید که در تشکیل شفا خانه ولایتی 37 داکتر بوده که در حال حاضر فقط 7 داکتر موجود و عرضه خدمات صحی مینمایند.

او ارجاع برخی بیماران را به ولایت هرات تائید نموده و اضافه میکند که؛ نبود داکتران متخصص و مسلکی در چوکات شفاخانه ولایتی قلعه نو بخصوص در بخش ارتوپیدی هر از گاهی سبب میشود که شماری از بیماران را به بیرون از این ولایت راجع سازند.

نامبرده اضافه نمودکه؛ بخاطر استخدام داکتران مسلکی باید مسوولان محلی و مرکزی توجه ای جدی نمایند.

قابل ذکر است که شهروندان و نمایندگان جامعه مدنی ولایت بادغیس در عرض دو سال اخیر در چندین نوبت نسبت به آنچه آنان ” عدم توجه ورسیدگی ” داکتران در شفاخانه اعلام داشتند؛ و با راه اندازی حرکت های نمایشی، اعتراض و ناراضایتی خویش را عنوان داشتند.

گزارش : حبیب الله فوزی

ویراستار : مشعل

One comment

  • احمد رفیع

    تشکر از گزارشگران عزیز که مشکلات مردم را انعکاس میدهند تا باشد مسولین توجه بیشتر نمایند. اما مشکل عمده در شفاخانه ولایتی کمبود داکتران میباشد نه کم توجهی شان.آنها ممکن نسبت تراکم مریضان نتوانند به موقع رسیدگی لازم نمایند. متاسفانه اکثریت داکتر صاحبان به جای اینکه حاضر شوند در شفاخانه وظیفه اجرانمایند ترجیح میدهند تا در معاینه خانه شخصی کار نمایند ودرفکر منفعت شخصی شان هستند..ریاست صحت عامه نیز در حل مشکل کمبود پرسونل همکاری لازم نمینماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.