باشندگان آبکمری: در صورت عدم توجه دولت؛ این ولسوالی بدست طالبان سقوط خواهد کرد

شماری از باشنده گان ولسوالی آبکمری از وضعیت امنیتی در این ولسوالی ابراز نگرانی نموده واضافه می نمایند که “اگر دولت در این راستا توجه ی نکند؛ سقوط این ولسوالی […]

» ادامه