کشته شدن یک طالب مسلح و زخم برداشتن یک منسوب ارتش ملی در مقر

گزارش های حاکی است که در نتیجه درگیری نفرات وابسته به طالبان مسلح ومنسوبان ارتش ملی مستقر در ولسوالی مقر؛ یک طالب مسلح کشته و یک منسوب ارتش ملی شدیدآ […]

» ادامه