پیوست یک گروه 150 نفری ناراضیان مسلح مخالف دولت به پروسه صلح

یک دسته از ناراضیان مسلح مخالف دولت در ولایت بادغیس عصر روز گذشته با جنگ افزار های دست داشته شان شامل پروسه صلح گردیدند.

» ادامه