انتقاد شهروندان بادغیس از بی توجهی داکتران در شفاخانه ولایتی قلعه نو

شهروندان ولایت بادغیس؛ اعمال داکتران در شفاخانه ولایتی قلعه نو مرکز این ولایت را مورد انتقاد قرار داده، و این داکتران را  به بی توجه ی در برابر بیماران شان […]

» ادامه