فراغت 80 زن از کورس های آموزش حرفه در ولسوالی قادس

برنامه تحکیم ثبات وزارت احیا و انکشاف دهات در ولسوالی قادس؛ از فراغت 80 بانو از کورس های آموزش حرفه خیاطی و گل دوزی در این ولسوالی خبر میدهد.

» ادامه