باشندگان جوند: افراد مسلح غیر مسوول مشکلات فروانی را ببار آورده است

شماری از باشنده گان ولسوالی جوند ولایت بادغیس از حضور افراد مسلح غیر مسوول در این ولسوالی شکایت نموده و اضافه مینمایند که حضور این افراد برای مردم ولسوالی جوند […]

» ادامه