باشندگان جوند؛ از نبود دارو و داکتر در درمانگاه های این ولسوالی شکایت مینمایند

شماری از باشنده گان ولسوالی جوند از نبود ادویه لازم در درمانگاه های صحی این ولسوالی شکایت دارشته ومی گویند؛ نبود دارو و داکتران مسلکی درمانگاه دهای صحی این ولسوالی؛ […]

» ادامه