طالبان مسلح سرک مورچاق – بالامرغاب را مسدود نمودند

شماری از باشندگان منطقه مورچاق ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس میگویند که طالبان مسلح سرک مواصلاتی آنان را با مرکز این ولسوالی مسدود نموده اند.

این باشندگان میگویند؛ افراد وابسته به طالبان مسلح از سه روز به اینطرف به علت عدم پرداخت عشر و زکات؛ مسیر سرک مورچاق – بالامرغاب را به روی مسافران و ترافیک مسدود نمودند.

حاجی مراد یک تن از باشندگان مورچاق میگوید؛ باشندگان مورچاق از چند روز به اینطرف تصمیم گرفته بودند که پس از این از دادن عشر و زکات به طالبان درعرض راه مرکز ولسوالی خودداری نمایند ولی این تصمیم سبب شده است که طالبان مسلح سرک آنان را با مرکز بالامرغاب مسدود نمایند.

وی افزود که؛ افراد وابسته به طالبان مسلح از چندین سال به اینطرف مسافران و اموال مربوط به آنان را در عرض راه متوقف نموده و از آنان عشر و زکات دریافت مینمودند.

احمد قلی یک تن از باشندگان مورچاق میگوید؛ طالبان مسلح از چندین سال بدینسو در مسیر سرک آنان با مرکز ولسوالی بالامرغاب قرار داشته و از باشندگان این منطقه با اعمال زور و فشار عشر و زکات جمع آوری مینمودند.

احمد قلی افزود؛ افراد طالبان در جریان سه الی چهار سال اخیر چندین بار از محصولات زراعتی و اموال خریداری شده اش از مرکز بالامرغاب عشر و زکات جمع آوری نمودند.

آنان می افزایند که طالبان مسلح بدون رعایت اصول و اساس های اسلامی به جمع آوری عشر و زکات مبادرت ورزیده و از دولت میخواهند که در پیوند به حضور افراد این گروه در مسیر جاده مورچاق و مرکز بالامرغاب اقدام اساسی نموده و آنان را از این مشکل نجات بدهند.

در همین حال ضیا الدین اکازی سرپرست ولسوالی بالامرغاب ضمن تائید این ادعای باشندگان محل میگوید که؛ طالبان مسلح برای مدت معدود سرک مورچاق – بالامرغاب مسدود نموده که امروز مجددا در نتیجه تماس بزرگان محلی به روی ترافیک و مسافران باز گردید.

سرپرست ولسوالی بالامرغاب گفت که؛ در بخشی از جاده بالامرغاب – مورچاق افراد وابسته به طالبان مسلح قرار داشته و هر از گاهی با توسل به زور از مردم این منطقه عشر و زکات جمع آوری مینمایند.

اکازی افزود که براساس گزارش ها؛ طالبان مسلح صرف از محصولات زراعتی و دامداری عشر و زکات جمع آوری میکنند.

اما باشندگان مورچاق میگویند که سرک مواصلاتی آنان با مرکز بالامرغاب همچنان مسدود میباشد.

منطقه مورچاق در فاصله 50 کیلومتری شمال مرکز ولسوالی بالامرغاب واقع بوده که همواره باشندگان این منطقه از اخاذی و باج گیری طالبان مسلح در مسیر راه با مرکز بالامرغاب شاکی بودند.

گفته میشود که طالبان مسلح درتمام ساحات تحت کنترول خویش در ولایت بادغیس؛ از محصولات کشاورزی، دامداری وبازرگانی مردم محل عشر و زکات جمع آوری مینمایند.

گزارش: عبدالقادر

ویراستار: مشعل

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.