کار ساخت یک کانال آب آشامیدنی و زراعتی در قادس آغاز گردید

کار ساخت یک کانال آب اشامیدنی و زراعتی به ارزش 20 هزار دالر آمریکایی از سوی وزارت توسعه روستایی کشور در مرکز ولسوالی قادس آغاز گردید.

» ادامه