شرکت ایرانی صانیر به علت تاخیر در تکمیل پروژه انتقال برق به بادغیس؛ یک میلیون دالر جریمه گردید

مسوولان آمریت برق ولایت بادغیس از جریمه شرکت ایرانی صانیر؛ مسوول پروژه انتقال برق از کشور ترکمنستان به شهر قلعه نو مرکز این ولایت خبر میدهند.

» ادامه