کار اسفالت بزرگ راه لامان – قیصار همچنان متوقف است

با آنکه در حدود 20 روز از فرمان رئیس جمهور مبنی بر آغاز مجدد پروژه اسفالت بزرگ راه لامان – قیصار می گذرد ولی تا اکنون از سرنوشت آن خبری […]

» ادامه