بیش از 50درصد از دختران در ولسوالی های بادغیس از رفتن به مکتب محروم اند

ریاست معارف ولایت بادغیس میگوید؛ بیش از 50 درصد دختران در ولسوالی های این ولایت از رفتن به مکتب محروم میباشند.

» ادامه