شماری از داکتران و پرستاران خواهان برکناری رییس صحت عامه بادغیس شدند

دها تن از داکتران و پرستاران شفاخانه ولایتی قلعه نو مرکز ولایت بادغیس؛ قبل از چاشت امروز (چهارشنبه) در یک گردهم آیی اعتراضی خواهان برکناری رئیس صحت عامه این ولایت شده اند.

این داکتران و پرستاران در صحبت با نریمان؛ رئیس صحت عامه بادغیس را متهم به “بی کفایتی و آلوده بودن به فساد اداری” نموده و تاکید مینمایند که؛ این موضوع باعث شده که کارمندان شفاخانه قلعه نو با مشکلات زیادی روبرو شوند.

عبدالصمد مدیر نرسنگ/ پراستاران شفاخانه ولایتی قلعه نو میگوید؛ آنان ( کارمندان شفاخانه ولایتی قلعه نو ) از دو ماه به اینطرف مبنی بر بی تفاوتی و مسامحه عبدالعزیز طارق رئیس صحت عامه بادغیس؛ حقوق خویش را دریافت ننموده اند.

مدیر نرسنگ/ پرستاران شفاخانه ولایتی قلعه نو می افزایند؛ آنان با وجود اینکه چندین بار خواهان پیگری موضوع عدم دریافت حقوق شان از رئیس صحت عامه این ولایت شده اند، اما آقای طارق توجه لازم را نکرده است.

آنان همچنان داکتر عبدالعزیز طارق رئیس صحت عامه این ولایت را به فساد مالی در اداره صحت متهم نموده و ضافه مP1160803ی کنند که؛ آقای طارق ” تمام هست و بود ” این اداره را به تاراژ برده است.

این معترضان هشدار میدهند؛ هرگاه دولت و اداره محلی به اعتراض و خواست های شان رسیدگی ننماید؛ آنان از ادامه فعالیت و انجام وظیفه در شفاخانه ولایتی قلعه نو خود داری خواهند کرد.

در همین حال داکتر عبدالعزیز طارق رئیس صحت عامه بادغیس؛ هرگونه فساد مالی و کم توجه ی در خواست کارمندان اداره صحت عامه رد نموده و می افزاید که شفاخانه ولایتی قلعه نو از 2014 به اینطرف به عنوان یک بخش مستقل در چوکات ریاست صحت عامه عمل نموده و وی هیچ مداخله ی را در امور اداری این اداره ندارد.

رییس صحت عامه بادغیس در پیوند به تاخیر پرداخت حقوق کارمندان شفاخانه ولایتی قلعه نو افزود که؛ حقوق پرسونل شفاخانه ولایتی قلعه نو از سوی یک نهاد همکار با اداره صحت عامه پرداخته میشود که نبود بودجه در آن نهاد باعث شده است که حقوق این افراد با تاخیر اجرا شود.

طارق مدعی شد که اداره صحت عامه؛ پیوسته این نگرانی/ تاخیر در اجرا حقوق پرسونل شفاخانه ولایتی قلعه نو را با نهاد همکار شریک ساخته است.

با این حال قمرالدین شکیب معاون ولایت بادغیس میگوید که آنان یک هئیت را از ارگانهای ذیربط بمنظور تحقیق وبررسی این موضوع تعیین نموده اند.

آقای شکیب بیان میدارد که؛ عجالتا تا روشن شدن ادعای و اتهام های داکتران و پرستاران در شفاخانه ولایتی قلعه نو؛ معاون ریاست صحت عامه بادغیس از امور مالی و اداری این سرپرستی خواهند کرد.

گفته میشود که داکتران و پرستاران در شفاخانه ولایتی بادغیس تهدید نموده اند؛ در صورت که داکتر عبدالعزیز طارق رییس صحت عامه این ولایت بخواهد به دفترش بیایید از ورود ان جلوگیری خواهند کرد.

گزارش: محمد یعقوب

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.