پیوست یک گروه ناراضیان مسلح مخالف دولت به پروسه صلح در بادغیس

یک گروه ناراضیان مسلح مخالف دولت در ولایت بادغیس چاشت امروز با جنگ افزار های دست داشته شان شامل پروسه صلح در این ولایت گردیدند.

» ادامه