طالبان در دو رویداد جداگانه؛ دو مسلح طرفدار دولت را به قتل رسانیده و پنج مسافر را با خود بردند

براثر حمله افراد وابسته به گروه طالبان بر مواضع افراد مسلح حامی دولت در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس؛ دو تن از نفرات مسلح طرفدار دولت کشته شدند.

» ادامه