یک پروژه اعمار سرک به ارزش 3 میلیون افغانی در قلعه نو آغاز شد

برنامه همبستگی ملی وزارت توسعه روستاهای کشور در ولایت بادغیس از احداث نزدیک به یک کیلومتر ساختمان یک سرک به شکل پخته با یک کیلومتر کانال آب رو در شهر […]

» ادامه