پیوست سه گروه ناراضیان مسلح به روند صلح در بادغیس

سه گروه مسلح ناراضی مخالف دولت در ولایت بادغیس پیش از چاشت امروز( یکشنبه ) با جنگ افزار های دست داشته شان شامل پروسه صلح گردیدند.

» ادامه