افراد مسلح ناشناس یک موتر باربری را در مسیر بزرگ راه بادغیس-هرات آتش زدند.

گزارش ها میرسانند که افراد مسلح نا شناس یک موتر بار بری را در مسیر شاهراه قلعه نو – هرات به آتش کشیدند.

» ادامه