پیوست یک دسته ی پنج نفری طالبان مسلح به روند صلح در بالامرغاب

یک دسته ی پنج نفری طالبان مسلح دولت در ولایت بادغیس؛ با سلاح های دست داشته ی شان به پروسه ی صلح پیوستند.

» ادامه