جغل اندازی یک جاده روستایی به ارزش 50 هزار دالر در ولسوالی مقر

یک جاده ی روستایی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس به ارزش 50 هزار دالر آمریکایی از سوی وزارت توسعه روستایی کشور جغل اندازی و امروز از سوی محلی گشایش یافت.

» ادامه