” رهبری وزارت فواید عامه؛ متهم به زمینه سازی فرار شرکت سرکسازی جاده حلقوی از کشور گردید”

رئیس شورای ولایتی بادغیس تاکید می ورزد که اسنادی در اختیار دارد که رهبری وزارت فواید عامه زمینه فرار شرکت سرک سازی جاده حلقوی را ازکشور وبیرون ساخت پول تضمینی […]

» ادامه