نخستین نشست ” شفافیت و اعتماد سازی از طریق ارتباطات ” در بادغیس برگزار گردید

برنامه ثبات وزارت توسعه روستایی دربادغیس با اداره مقام این ولایت؛ نخستین نشست را به منظور ” شفافیت و اعتماد سازی از طریق ارتباطات ” روز گذشته در شهر قلعه […]

» ادامه