دو سرباز اداره امنیت ملی بادغیس؛ در امتداد بزرگ راه بادغیس – هرات کشته شدند

در نتیجه حمله افراد وابسته به طالبان مسلح بر قطار سرابازان ریاست امنیت ملی بادغیس در مسیر بزرگ راه هرات – بادغیس؛ ۲ تن از سربازان این اداره کشته شده […]

» ادامه