شکایت باشندگان ولسوالی مقر؛ از نداشتن آب صحی آشامیدنی

باشندگان ولسوالی مقر ولایت بادغیس از نبود آب صحی آشامیدنی در این ولسوالی شکایت نموده و به شدت از این ناحیه ابراز نگرانی مینمایند.

» ادامه