معترضان؛ دروازه ی اداره های” فواید عامه” و ” برق” بادغیس را بستند

باشندگان بادغیس در واکنش به آنچه بی توجهی حکومت مرکزی نسبت پروژه های زیر بنایی می خوانند مظاهره کردند.

» ادامه