“پروژه مطالعات و انجام طرح بخش اول و دوم سرک لامان- قیصار منظور گردید”

مسوولان در وزارت فواید عامه از منظوری پروژه مطاللعات و انجام طرح/ دیزاین بخش اول و دوم ” پروژه اسفالت سرك حلقوي لامان- قیصار” از سوی كميسيون عالي تداركات ملي […]

» ادامه