شکایت شهروندان بادغیس از بی توجهی داکتران در شفاخانه ولایتی قلعه نو

شماری از باشنده گان ولایت بادغیس از بی توجه ای داکتران شفاخانه ولایتی شهر قلعه نو؛ در مرکز این ولایت شکایت دارند.

آنان میگویند که داکتران در این شفاخانه به مشکلات مریضان رسیده گی ننموده و اغلب بیماران را به درمانگاه شخصی و یا هم به ولایت هرات در غرب کشور راجع می کنند.

این باشنده گان می افزایند که داکتران شفاخانه ولایتی بادغیس بر خورد خوبی با بیماران نداشته و آنان نیز مجبور میشوند که در درمانگاه های خصوصی مراجعه نمایند.

در عین حال مسوولان شفاخانه ولایتی قلعه نو این ادعا باشند گان را رد نموده و تاکید می ورزند که آنان در 24 ساعت 600 مریض که به این شفاخانه مراجعه می کنند؛ معاینه می نمایند.

دوکتور ابراهیم محمدی سر طبیب شفاخانه ولایتی قلعه نو میگوید که آنان در حال حاضر در شفاخانه ولایتی قلعه نو؛ با نبود داکتر متخصص مواجعه اند.

وی میگوید که در تشکیل شفا خانه ولایتی 31 داکتر بوده که در حال حاضر فقط 10 داکتر موجود و عرضه خدمات صحی مینمایند.

او ارجاع برخی بیماران را به ولایت هرات تائید نموده و اضافه میکند که؛ نبود داکتران متخصص و مسلکی در چوکات شفاخانه ولایتی قلعه نو هر از گاهی سبب میشود که شماری از بیماران را به بیرون از این ولایت راجع سازند.

نامبرده؛ تعداد بیماران ثبت و راجستر شده را به شفاخانه ولایتی قلعه نو در جریان سال پار؛ بیش از 100 هزار بیمار اعلام نمود.

گزارش: محمد

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.