شکایت شهروندان بادغیس از بی توجهی داکتران در شفاخانه ولایتی قلعه نو

شماری از باشنده گان ولایت بادغیس از بی توجه ای داکتران شفاخانه ولایتی شهر قلعه نو؛ در مرکز این ولایت شکایت دارند.

» ادامه