تسلیم شدن سارق موتر فرمانده کندک پنجم لوای پولیس محافظت عامه به اداره امنیت ملی بادغیس

اداره امنیت ملی ولایت بادغیس از تسلیمی سارق موتر فرمانده کندک پنجم پولیس محافظت عامه این ولایت به دولت خبر میدهد.

» ادامه