بازداشت یک تن همراه با 11 کیلوگرام تریاک در جوند

پولیس ولسوالی جوند از کشف و ضبط 11 کیلوگرام  مواد مخدر نوع تریاک از مرکز این ولسوالی خبر داده  و اضافه میکند که یک تن نیز در پیوند به این […]

» ادامه