موترباربری حامل موادخوراکی ارتش ملی در مقر ناپدید گردید

موترباربری حامل مواد خوراکی کندک اول ارتش ملی مستقر در ولسوالی مقر ولایت بادغیس ساعات قبل در مسیر جاده قلعه نو و منطقه سنگ آتش این ولسوالی ناپدید گردید.

» ادامه