ایجاد کمیسیون مشترک حل منازعات اجتماعی و انکشافی در سه ولسوالی بادغیس

نشستی یک روزه زیر نام ” هماهنگی و تقویت تفاهم ” میان ولسوالان و بزرگان سه ولسوالی ولایت بادغیس در ولسوالی قادس این ولایت برگزار گردید.

» ادامه