نگرانی کارشناسان زیست محیطی از آلودگی هوا در بادغیس

کارشناسان امور زیست محیطی؛ افزایش گرد وغبار را طی روز های اخیر در شهر قلعه نو مرکز این ولایت مشکل ساز دانسته وادامه آنرا نگران کننده توصیف مینمایند.

این کارشناسان در صحبت با رادیو نریمان میگویند که قطع جنگل ها، توجه نشدن به محیط زیست، تخریب علفچرها و خاکی بودن خیابان های شهری را از عوامل صعود گرد وغبار و نا مناسب شدن محیط زیست در قلعه نو بیان منیمایند.

محب الله صمیم یکتن از این کارشناسان وضیعت کنونی محیط زیست را در مرکز وبرخی دیگر بخش های این ولایت نگران کننده بیان داشته و از اداره حفاظت از محیط زیست میخواهد تا هرچه زوتر به این مشکل رسیده گی نماید.

وی نقش جنگلات را به منظور از میان برداشتن گرد وغبار مفید عنوان نموده وبدون جنگلات زنده گی در جامعه را غیر ممکن میداند.

در همین حال ریاست حفاظت از محیط زیست بادغیس میگوید که آنان از چندی به دین سو برای جلوگیری و حفاظت از محیط زیست در این ولایت با راه اندازی برنامه های متعدد در جهت سرسبزی، بهبود وضعیت زیست محیطی و اگاهی دهی را راه اندازی و اجرا نموده است.

محمد میرویس پوهمل مشکوانی دلیل به وجود آمدن گرد وغبار در این ولایت را تطبیق نشدن نقشه ی شهری و توجه نشدن به ارزش های محیط زیست بیان میدارد.

وی تخریب علفچرهای اطراف مرکزی ولایت و تبدیل نمودند آن به اراضی زراعتی یکی دیگر از عوامل این معضل میداند و اضافه میکند که یگانه راهی جلوگیری از این مشکل میتواند همکاری مردم به این اداره باشد.

همزمان به آن شهروندان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس از سرازیر شدن حجم بالای گرد وغبار ها طی روزهای اخیر سخت شاکی بوده و می افزایند که جریان سرازیر شدن این گرد و غبارها باعث گردیده است که زندگی و فروش اجناس آنان سخت آسیب دیده و متاثر شود.

آنان میگویند که این مشکل از چند سال قبل به اینطرف در فصل تابستان ادامه داشته و اداره های مسئول به این موضوع توجه ی آن چنانی نکرده اند.

با این حال داکتران؛ وجود غبار وآلودگی های زیست محیطی را در بوجود آوردن بیماری های تنفسی شدیدآ اثر گذار بیان داشته و می افزایند که بیماری های تنفسی در امتداد هفته های آخیر به تناسب گذشته شدت بیشتر یافته است.

گزارش: حبیب الله ” فوزی”  و محمد یعقوب

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.