ساختمان اداری شهرداری بالامرغاب گشایش یافت

ساختمان اداری شهرداری ولسوالی بالامرغاب با هزینه 5 میلیون افغانی اعمار و توسط مسوولان محلی این ولسوالی گشایش یافت.

سرپرست ولسوالی بالامرغاب؛ زیربنای این ساختمان را 2 هزار مترمربع بیان داشته که دارای 22 اتاق دفتری، حمام و دستشویی و اتاق های بود وباش برای محافظان اداره شهرداری میباشد.

ضیاالدین اکازی سرپرست ولسوالی بالامرغاب میگوید؛ ساختمان اداری شهرداری بالامرغاب در یک منزل؛ طی شش ماه گذشته توسط یک شرکت خصوصی ساختمانی از بودجه انکشافی شهرداری این ولسوالی اعمار گردید.

سرپرست ولسوالی بالامرغاب افزود این ساختمان کمک خواهد کرد تا ماموران اداره شهرداری بالامرغاب بتوانند، به صورت درست و منظم به فعالیت های روزمره شان ادامه دهند.

گفته میشود که پیش از این؛ اداره شهرداری بالام مرغاب در یک ساختمان نیمه مخروبه ملکیت این اداره؛ انجام فعالیت مینمود.

خبر: عبدالقدیر ” وردک “

ویراستار: مشعل