قدردانی از کارکرد نیروهای امنیتی در بادغیس

در همایشی از سوی شبکه نهاد های جامعه مدنی به همکاری مقام ولایت وباشندگان بادغیس؛ از تلاش های نیروهای امنیتی این ولایت قدردانی صورت گرفت. شرکت کنندگان با تفویض دسته […]

» ادامه