طالبان مسلح؛ سه تن را به اتهام” انجام سرقت های مسلحانه ” در آبکمری گرفتار نمودند

طالبان مسلح در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس؛ سه باشنده این ولسوالی را به اتهام انجام سرقت های مسلحانه گرفتار نمودند.

» ادامه