محکمه صحرایی یک جوان از سوی طالبان در آبکمری

در پی تازه ترین موارد محاکم صحرایی، گروهی از طالبان مسلح یک پسر جوان 22 ساله را به جرم فرار دادن یک دختر از منزل اش تازیانه “دره” زدند.

» ادامه