شهروندان بادغیس: با پا در میانی بزرگان قومی در پرونده های جرمی، قانون زیر پا میشود

شماری از باشنده گان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس از وساطت و پا درمیانی محاسن سفیدان و بزرگان محلی برای رهایی مجرمان از تطبیق قانون به شدت ابراز نگرانی نموده واز مسوولان میخواهند که به هیچ عنوان قوانین را بر روابط ترجیح ندهند.

عبدالواحد باشنده شهر قلعه نو در مصاحبه با رادیو نریمان میگوید که؛ برخی از محاسن سفیدان سبب جلوگیری پیاده شدن قوانین در برابر مجرمان ی که از سوی اداره های ذیربط به اتهام های مختلف بازداشت می گردند؛ شده واز دیدگاه آنان هیچ کس حق پا در میانی در قضایای جرمی را ندارد.

این باشنده شهر قلعه نو اضافه می نماید که؛ بعد از دستگیری مجرمان توسط نیروهای امنیتی، برخی از بزرگان قوم وحتی نماینده گان مردم با وساطت خود سبب می شوند که قانون بالای مجرمان اعمال نشود که این امر خیلی نگران کننده است.

عبدالحی بادغیسی باشنده دیگر شهر قلعه نو میگوید؛ از سویی هم پا درمیانی بزرگان در قضایا و پرونده های جرمی باعث جلوگیری از پیشرفت جامعه وعدم تطبیق یکسان قانون میشود.

وی از مسوولان میخواهد تا در هرحالت قانون را بالای مجرمین تطبیق نموده و به هیچ وجه تداخل وظیفه وی را نپذیرند.

درهمین حال مسوولان محلی در بادغیس این چالش را پذیرفته ومی افزایند که؛ به هیچ عنوان دراین راستا قانون گریزی نخواهد شد.

فیض محمد “میرزا زاده” معاون وسر پرست مقام ولایت میگوید که؛ آنان نیز همواره به این مشکل مواجه هستند ولی با همکاری نیروهای امنیتی در تلاش برطرف ساختن این معضل هستند.

وی میگوید که؛ این عمل درهر عرصه باعث جلوگیری از تطبیق قانون میگردد وعدم تطبق قانون میتواند سبب بروز چالش های متعددی گردد.

درعین حال نماینده گان در شورای ولایتی نیز از موجودیت این چالش ابراز نگرانی نموده ومی افزایند که برخی از افراد آنان را وادار میسازند تا برای آنان واسطه شوند.

عبدالله “افضلی” معاون شورای ولایتی میگوید که ؛ به ظن عام این عمل نوعی از وظایف بزرگان ویا نماینده گان است، درحالیکه این کار در اصل نوعی حمایت از مجرمین و اعمال جرمی به حساب می آید وبرای برطرف ساختن این چالش نیاز به آگاهی و باور مردم از قانون میباشد.

آقای افضلی می افزاید که ؛ این عمل باعث عدم تطبیق قانون وجلوگیری از حق وعدالت گردیده و از جانبی هم سد راه حکومت داری خوب می شود.

با این همه کارشناسان امور ضمن تائید گفته های شهریان تداخل وظیفوی ویا وساطت بزرگان را در راستای جلوگیری از تطبیق قانون بالای مجرمین نگران کننده دانسته ومی افزایند که باید هیچ کس از تطبیق قانون بالای مجرمین و متهمین جلوگیری نکند.

عبدالرزاق “عصمت” استاد دانشگاه میگوید که؛ اگر این روند ادامه یابد عواقب ناگواری ازجمله سبب عدم تطبیق قانون بالای مجرمین خواهد شد و از سویی هم باعث بی باوری مردم نسبت مراجع عدلی و قضایی میگردد.

آقای عصمت تاکید می ورزد که؛ باید مسولان به هرحال قانون را بالای مجرمین تطبیق نمایند.

این در حالیست که هیچ فرد در جامعه از تطبیق قانون مستثنا نبوده بلکه قانون بالای همه افراد جامعه بخصوص مجرمین یکسان تطبیق می شود.

با این همه برخی از بزرگان و نمایندگان با پا در میانی خود در قضایای جرمی به نحوی سبب می شوند تا مجرمین ازتطبیق قانون باز مانند و مراجع عدلی و قضایی از تطبیق قانون بالای شهروندان سر باز دارند.

گزارش : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.