متوقف بودن کار پروژه برق موجب خشم شهروندان قلعه نو گردیده است

برق یکی از بزرگترین رویا های شهروندان قلعه نو، رویای که چشمان همه را در انتظارش گذاشته و اما این انتظار پانزده سال به طول کشیده شده است. شماری از […]

» ادامه