شهروندان بادغیس: با پا در میانی بزرگان قومی در پرونده های جرمی، قانون زیر پا میشود

شماری از باشنده گان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس از وساطت و پا درمیانی محاسن سفیدان و بزرگان محلی برای رهایی مجرمان از تطبیق قانون به شدت ابراز نگرانی […]

» ادامه