توزیع کمک های غیر خوراکی برای 400 فامیل بیجا شده “نوله سیاه”

برای چهارصد خانواده ی بیجا شده در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس به ارزش 2 میلیون افغانی کمک های غیر خوراکی توزیع گردید.

» ادامه