شکایت شهروندان قلعه نو از بلند بودن قیمت صرفیه برق

با گذشت نزدیک به پنچ ماه از افت بهای تیل در بازار های کشور؛ شهروندان بادغیس همچنان باید یک کیلوات برق ماشینی را به ۴۵ افغانی خریداری نمایند.

شماری از شهروندان شهر قلعه نو از بلند بودن قیمت صرفیه برق در این شهر شکایت نموده و اضافه می نمایند که آنان توان پرداخت پول صرفیه برق را ندارند.

این شهروندان ؛ بهای هر کیلوات برق را در این شهر به ” شدت زجر آور ” برای خانواده ها توصیف نموده و خاطرنشان میسازند؛ در صورت که اداره برق هزینه ها را کاهش ندهد، آنان حاضر به پرداخت مصارف برق خویش با وضع موجود نیستند.

عبدالله محمدی یک تن از شهروندان قلعه نو میگوید که دولت باید شرایط را در قراردادها طوری تنظیم نماید که منفعت شهروندان کشور در آن مد نظر گرفته شود.

وی می افزایدکه؛ شهروندان بادغیس همواره قربانی تصامیم دولتمردان کابل بوده و باید بهای اعمال آلوده به فساد آنان را بپردازند.

در همین حال مسوولان در آمریت برق ولایت بادغیس میگویند؛ قرارداد تدارک مواد سوختی دستگاه های تولید برق این اداره از سوی وزارت انرژی و آب تا اخیر ماه ثور با یکی از شرکت های واجد شرایط عقد گردیده و کاهش بهای تیل در این مدت هیچ تاثیر روی قیمت ها نخواهد داشت.

محمد طاهر عظیمی آمر برق ولایت بادغیس گفت؛ آنان براساس قرار داد وزارت انرژی و آب در حال حاضر در برابر هر لیتر پطرول ۶۶ افغانی میپردازند.

آمر برق بادغیس افزود که؛ کاهش بهای تیل در بازارهای کشور تا پایان ماه ثور هیچ تاثیری روی قیمت برق مصرف کنندگان در شهر قلعه نو ندارد.

همزمان به آن شماری از کارشناسان امور اقتصادی، بلند بودن قیمت برق  را یک ضربه بزرگ بر اقتصاد مردم دانسته و می افزایند که؛ از انجایکه اقتصاد شهروندان این ولایت؛ ” اقتصاد معیشتی ” بوده بنابراین برخورد های مشابه میتواند که نظم اقتصادی و اجتماعی شهروندان را برهم زند.

این کارشناسان تاکید میورزند که دولت باید با شناخت از  وضعیت موجود در کشور و دنیا سیاست های اقتصادی خویش را برای مدت های متفاوت تنظیم نماید.

آنان تاکید میورزند که دولت مرکزی باید تهیه و تدارک برخی نیازهای اداره های محلی را در ولایات به اداره های مربوط محول نمایند.

این در حالیست که چندی پیش نیز شماری از شهروندان شهر قلعه نو از بلند بودن صرفیه برق شکایت نموده ولی تا اکنون هیچ توجه ای در زمینه نشده است.

گزارش: محمد ناصر امانی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.