توزیع کمک های اولیه برای 441 خانواده سیلاب زده و متضرر در بادغیس

برای 441 خانواده متضرر از حوادث طبیعی اخیر از سوی ریاست مبارزه با حوادث بادغیس؛ کمک های اولیه توزیع گردید.

» ادامه