طالبان مسلح امام مسجد جامع مرکز ولسوالی مقر را ربودند

گزارش های از ولسوالی مقر ولایت بادغیس حاکی از است که طالبان مسلح امام مسجد جامع مرکز این ولسوالی را ربودند.

» ادامه