برای 150 خانواده در ولسوالی آبکمری کمک شد

برای 150 خانواده ی بی جا شده در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس به ارزش 20 هزار دالر آمریکایی کمک غیر خوراکی توزیع گردید.

» ادامه