جغل اندازی یک سرک روستایی به ارزش 40 هزار دالر آمریکایی در بادغیس

مسوولان محلی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس از تکمیل کار وگشایش یک سرک روستایی به ارزش نزدیک به 40 هزار دالر آمریکایی از سوی وزارت توسعه روستایی کشور خبر میدهند […]

» ادامه