شهرداری قلعه نو؛ دومین حشر عمومی را به منظور ترویج فرهنگ “صفایی” راه اندازی کرد

شماری از شهروندان، مسئولین ادارات دولتی و نیروهای امنیتی به منظور پاک کاری خیابان های قلعه ی نو از وجود زباله ها؛ به حشر عمومی که از سوی شهر داری قلعه نو راه اندازی گردیده بود، شرکت کردند.

هدف از راه اندازی حشر عمومی در شهر قلعه نو،” نهادینه شدن فرهنگ صفایی، رعایت نظافت شهری و حفاظت از محیط زیست خوانده شده است”.

اشتراک کنندگان در این حشر، به طور نمادین، با جمع آوری زباله ها برخی از جاده های شهر قلعه ی نو را پیمودند.

شماری از شرکت کنندگان از شهروندان می خواهند که در برنامه های پاک کاری و حشر های عمومی به منظور پاکی شهر فعالانه سهم بگیرند.

در عین حال عبدالقدیر کامران شهردار قلعه نو میگوید که؛ صفایی و پاکی شهر تنها وظیفه ی شهرداری نیست و باید همه افراد جامعه سهم خود را در راستای نظافت شهری ادا نمایند.

آقای کامران تاکید می افزاید که آنان مصمم اند تا این برنامه را برای نهادینه شدن و صفایی شهر پس از این هرماه یک بار در شهر قلعه نو راه اندازی کنند.

با این حال رئیس حفاظت از محیط زیست ولایت بادغیس راه اندازی برنامه های از این دست را در امر حفاظت بهتر از محیط زیست و تقویت فرهنگ شهر نشینی مفید میخواند.

محمد میرویس پوهمل می افزاید که پاکی شهر ضامن سلامتی شهروندان بوده و در صورت ادامه این روند، محیط  قلعه نو که یک شهر کوچک است از وجود هرگونه تهدید زیست محیطی پاکسازی خواهد شد.

همزمان با این ژنرال عبدالروف تاج فرمانده پولیس  و سرپرست ولایت بادغیس که در این حشر اشتراک ورزیده بود از شهروندان و دکان داران شهر قلعه نو خواست که نظافت وپاکی را رعایت نمایند.

هر چند گفته می شود در این حشر عمومی تعدادی محدودی از شهروندان قلعه نو شرکت کرده بودند، اما با آن هم امیدواری های زیادی برای نهادینه شدن فرهنگ صفایی در پس این برنامه ها وجود دارد.

گفتنی ست که شهر قلعه ی نو شاهد دومین حشر عمومی طی یک ماه اخیر برای پاک کاری این شهر از وجود زباله ها با اشتراک شهروندان و سایر ادارات حکومتی بوده است و اما این که راه اندازی این حشر ها میتواند فرهنگ درست صفایی شهری را نهادینه کند یا خیر؟ پرسشی ست که پاسخ آن را گذر زمان خواهد داد.

گزارش: فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.