شهرداری قلعه نو؛ دومین حشر عمومی را به منظور ترویج فرهنگ “صفایی” راه اندازی کرد

شماری از شهروندان، مسئولین ادارات دولتی و نیروهای امنیتی به منظور پاک کاری خیابان های قلعه ی نو از وجود زباله ها؛ به حشر عمومی که از سوی شهر داری […]

» ادامه