شهروندان بادغیس؛ اداره زراعت این ولایت نسبت به ادامه تخریب جنگل پسته بی توجه است

شهروندان بادغیس؛ قطع جنگلات طبیعی این ولایت را  “بی رحمانه” توصیف نموده و اداره زراعت، آبیاری و مالداری این ولایت را در این مورد به سهل انگاری متهم می کنند.

» ادامه